InnoEM

İnovasyon, Eğitim, Mühendislik

hero

Hakkımızda

shape shape

2008 yılında kurulan İNNOEM İnovasyon Eğitim ve Mühendislik Ltd. Şti., öncelikle Türk sanayisine katkıda bulunacak fikirlerin projelere dönüştürülmesine ve bu projelerin yurt içi ve yurt dışı destekler ile finansmanının sağlanmasına yardımcı olarak, Türk sanayisinin global pazarlarda rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını desteklemektedir. Başarılı bir inovasyonun bileşenlerini sistematikleştirerek, daha kolay anlaşılır hale getirerek, digitalleştirilmiş ve yapay zeka uyumlu İNNOEM bünyesinde geliştirilmiş teknoloji ve yöntemler ile endüstriye uygun “İnovasyon Odaklı Büyüme Modellerine” çözüm üretilmektedir.shape shape

Yeni ve yenilikçi ürünler geliştirilmek isteyen kurum ve kuruluşların teknolojik rekabet edebilirliğinin ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması için ileri araştırma ve teknoloji geliştirme yöntemleri kazandırmak amacıyla bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlar sunarak Türkiye’de yatırım yapmakta veya yapacak olan yerli ve yabancı firmalara eğitim, mühendislik, danışmanlık, araştırma, yayın hizmetleri sunma misyonu doğrultusunda İNNOEM, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ekibi ile Ar-Ge oluşumlarının kurulumu, fonlanması ve sürdürülebilirliğine yönelik uçtan uca hizmet sağlamaktadır.

shape shape

Ar-Ge’ye yönelik devlet destekleri konusunda bir çözüm ortağı olarakhizmet verenİNNOEM kuruluşundan bugüne 500 aşkın projede 100 Milyonun Avro nun üzerinde bir fonbüyüklüğünün yönetiminigerçekleştirirken Ar-Ge süreçlerini geliştirecek eğitim ve işbirlikleri konusunda dakurumlara hizmet vermektedir.TÜBİTAK 1501 SANAYİ AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı ile yüksek maliyetli Ar-Ge çalışmalarınız için finansman yaratarak rekabetçi gücünüzü arttırın! Prototip ve pilot ölçeğe kadar olan araştırma ve uygulama çalışmalarınızın giderleri için hibe ve vergisel teşviklerden yaralanarak dünya markaları arasında yerinizi alabilirsiniz… Poster için tıklayın

about
shape
shape

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Ar-Ge’sini tamamlayan KOBİ’lere üretim altyapılarını kurmalarında%75’e varan oranlarda destek sağlıyor…KOSGEB desteklerinden yararlanmakta geç kalmayın!Teşvik Kapsamındaki Harcamaları:

 • Kira Gideri
 • Machinery Equipment Hardware Raw Material Software and Service Procurement Expenses
 • Personel Gideri
 • Poster için tıklayın

  about

  BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZİ

  Let's set up your R&D Center, get advantages of up to 35% on your costs while creating a globally competitive brand! Supported Project Expenditures:

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
 • Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
 • Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler
 • Malzeme Giderleri
 • Patent Giderleri
 • Ar-Ge Faaliyetleri ile İlgili Yönetimsel Giderler
 • Poster için tıklayın

  about
  shape

  MAKALE VE BİLDİRİ YÖNETİM PLATFORMU

  Makale ve Bildiri Yönetim platformumuz ile bildirilerinizi hakem ve editörlerimizsayesinde değerlendirebilir,isterseniz online konferanslar ile bildirilerinizin sunumunu gerçekleştirin veyaDergiPark aracılığıyla bildirilerinizi yayınlayın Please click to go to our website

  about

  Eğitim Hizmetlerimiz

  Team

  İnovasyon Odaklı Büyüme Stratejileri

  Yenilikçi süreçlerin yönetilmesi, içselleştirilmesi ve bu alandakifarklı desteklerden faydalanılması konusunun bir bütün içerisinde ele alınmasıgerekmektedir. Bu da ancak firma bilgi birikiminin bu alandaki gelişiminebağlıdır.Bu alandaki düşünce sistematiğinin kazandırılması amacı ile eğitimprogramları düzenlemekteyiz.
  Team
  Arama Konferansı/Çalıştaylar

  Belirli bir konuda fikir üretmek için ilgili kişilerin bir araya getirildiği, farklıfikir üretme tekniklerinin kullanıldığı, herkesin fikirlerini özgürce iletebildiği,sonuç üretmeyi hedefleyen ve bir moderatör yönetiminde gerçekleştirilençalışmalardır. Kuruma özel tasarımı yapılan çalıştayların akış ve içeriği eldeedilmek istenen sonuç doğrultusunda hazırlanır.

  Team
  Stratejik Ürün Portföyü Belirleme

  Rekabetin küreselleştiği ve üretimin kolaylaştığı bir dünyada firmaların ürünportföylerini doğru belirlemelerinin önemi giderek artmaktadır. Çevresel etkenler vemüşteri beklentilerinin iyi analiz edilip, mevcut birikimler doğrultusundaüretilebilecek katma değerli ürünlerin belirlenmesine yönelik eğtim ve danışmanlıkhizmetleri verilmektedir.


  Team
  Ürün Geliştirme

  Pazarda yer bulabilecek, rekabetçi ve inovatif ürünlerin geliştirilebilmesi içinürün geliştirme süreci çok önemlidir. Bu eğitimimiz ile firmaların ürün geliştirmestratejilerinin oluşturulmasında ve çalışanların fikirlerini ürüne dönüştürebilmesiiçin temel metodolojileri öğrenmesinde katkı sağlamayı amaçlıyoruz.Eğitim teorik ve uygulamalı bilgi paylaşımını içerir.  Team
  Liderlik ve Ekip Çalışması

  Bu eğitimin amacı Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları,motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem detoplumsal bir süreç olarak ele alınması; Ekip kurma ve ekibe liderlik etmekonularını kapsayacak aşağıdaki başlıklar üzerine interaktif çalışmalaryapılacaktır.  Team
  Ar-Ge Merkezi İK Yönetimi

  Ar-Ge merkezlerinin katma değerli ürünler geliştirmesi için yetişmiş insan kaynağınaihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda; yasa kapsamında firmalara sağlanan teşviklerdenelde edilen faydaların da bu bilginin zenginleştirilmesinde dolayısı ile insankaynağının geliştirilmesinde kullanılması beklenmektedir.  Team
  Özdeğerlendirme Anketi

  Özdeğerlendirme,bir kuruluşun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetimmodelini esas alarak kapsamlı,sistematik olarak gözden geçirilmesidir.Ülkemizde EFQM kriterlerini esas alan Mükemmellik Modeli benimsenmiştir.Budoğrultu bir özdeğerlendirme süreci benimseyen kuruluşlar,güçlü yanlarını vegelişmeye açık yanlarını belirlerken çalışanlarının görüşlerini de alarak genişveriye sahip olacaklardır.

  Mühendislik Hizmetleri ve Danışmanlık

  blog

  InnoEM bünyesinde bulunan uzman personelimiz ve proje kapsamındasağlanacak akademik destek ile birlikte; proje fikirlerinizi tasarıma dönüştürürkenürün tasarımı ve geliştirme sürecinde en kaliteli, en ekonomik ürünü en kısa zamandapazara sürmek için yanınızdadır.  blog

  AR-GE MERKEZİ KURULUMU

  İNNOEM ekibi olarak 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve Bilim Sanayi ve TeknolojiBakanlığı’nın beklentilerine uygun olarak mevcut Ar-Ge altyapısının analizi,Ar-GeMerkezi olunmasına yönelik stratejik yol haritalarının oluşturulması, Ar-Ge’yeözeliş süreçlerinin oluşturulması, başvuruların hazırlanması, Ar-Ge Merkezininyönetimi,izlenmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik hizmet verilmektedir.


  blog

  AR-GE FON VE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

  İNNOEM ekibi projelerini için TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve TeknolojiBakanlığına ait programlardan sizin için en uygun olanlarını belirleyerek projekapsamının oluşturulmasında fonlanma sürecinin sonlanmasına kadarki tüm süreçtebir çözüm ortağı olarak hizmet sağlamaktadır.

  blog

  AR-GE PROJESİ YÖNETİMİ VE İZLEME

  İNNOEM ekibi; TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV, KOSGEB veAvrupa Birliği gibi Ar-Ge’yi fonlayan kuruluşlara ait desteklerde proje fikrioluşturulması başvuru hazırlanması ve proje kabulü sonrası mali ve teknik izlemeraporlarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  blog

  TEKNOKENT ŞİRKETİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

  İNNOEM ekibi, Ar-Ge’ye yatırım yapan, gelir modeli Ar-Ge ve teknolojik ürünlerinsatışından doğan şirketler için uygun teknokentlerin araştırılması,projelendirme,başvuru ve kabul sürecinin yönetimi, kurulum sonrası 4691 Sayılı kanuna uygunolarakmali ve yönetimsel yapılanmanın sağlanması, izleme ve sürdürülebilirlikkonularındadanışmanlık hizmetleri sunmaktadır.